30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ( 2-2-3 )

Information Technology for Works
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
     1. เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   การสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
     2. สามารถสืบค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่าน จัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ  นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
     3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
     1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบค้น จัดดำเนินการและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
     2. ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
     3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
     4. นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

30204-2202  โปรแกรมกราฟิกสำหรับผลิตสื่อดิจิทัล (Graphic for Digital Media)  2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของภาพกราฟิก การออกแบบ infographic เพื่อผลิตสื่อดิจิทัล

2. สามารถใช้โปรแกรมกราฟิกสำหรับผลิตสื่อดิจิทัลให้เหมาะสมกับงานธุรกิจ

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของภาพกราฟิก การออกแบบ infographic เพื่อผลิตสื่อดิจิทัล

          2. ใช้โปรแกรมกราฟิกสำหรับผลิตสื่อดิจิทัลให้เหมาะสมกับงานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟิก หลักการของภาพกราฟิก ประเภทและ คุณลักษณะของภาพกราฟิก วิธีและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ หลักสำคัญในการออกแบบ รูปแบบของ info graphicการใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกอย่างสร้างสรรค์เพื่อผลิตสื่อดิจิทัลให้เหมาะสม กับงานธุรกิจ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเซลล์และเนื้อเยื่อ ลักษณะสัณฐานทางวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ ของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด การจําแนกพืช การเก็บตัวอย่างและการจําแนกพรรณไม้เบื้องต้น

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตเห็ดเพื่อการค้า

2. สามารถวิเคราะห์วางแผนและจัดการผลิตเห็ดเพื่อการค้าตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพผลิตเห็ดและมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตเห็ดเพื่อการค้า

2. วางแผนการผลิต การจัดการหลังการผลิตและจําหน่ายเห็ดเพื่อการค้าตามหลักการ

3. เตรียมพื้นที่ วัสดุอุปกรณ์และชนิดพันธุ์ในการผลิตเห็ดเพื่อการค้าตามหลักการและกระบวนการ

4. ผลิตเห็ดเพื่อการค้าตามหลักการและกระบวนการ

5. จัดการผลผลิตเห็ดเพื่อการค้าตามหลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเพิ่มมูลค่า การขนส่งและจําหน่าย

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของเห็ด การวิเคราะห์ตลาดเห็ดและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ชีววิทยาของเห็ด ประเภทและชนิดของเห็ดเพื่อการค้า ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเห็ด การวางแผนการผลิตเห็ดเพื่อการค้า โรงเรือนและอุปกรณ์การทําเชื้อเห็ด การเพาะเห็ดและการปฏิบัติดูแลรักษา ศัตรูเห็ดและการป้องกันกำจัด มาตรฐานผลผลิตเห็ด การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเห็ดเพื่อการค้าและการจําหน่าย

(ให้เลือกศึกษาเห็ดเพื่อการค้าที่สําคัญในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 3 ชนิด)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจความสําคัญ หลักการและเทคนิควิธีการส่งเสริมการเกษตร

2. สามารถวางโครงการ ดําเนินงาน ประสานงานและประเมินผลการส่งเสริมการเกษตร

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานส่งเสริมการเกษตร

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิควิธีการส่งเสริมการเกษตร

2. วางโครงการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่นตามหลักการ

3. เลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้/ผลิตสื่อโสตทัศน์ในงานส่งเสริมการเกษตร

4. เลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้วิธีการส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์ต่าง ๆ

5. ประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตร

6. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่องานส่งเสริมการเกษตร

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญ หลักการและเทคนิคการส่งเสริมการเกษตร การวางโครงการการดําเนินงานและการประสานงาน วิธีการส่งเสริมการเกษตร สื่อโสตทัศน์เพื่องานส่งเสริมการเกษตร การประเมินผลการส่งเสริมการเกษตร ปัญหาและแนวทางแกไขในงานส่งเสริมการเกษตร

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การพูดนำเสนอข้อมูล เพื่อสื่อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ การเขียนเพื่อกิจธุระ การจดบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ และจรรยาบรรณในการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

การสอบถามและให้ข้อมูลบุคคล สถานที่ เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านข้อมูล

จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ การเขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ศึกษาเกี่ยวกับสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย หลักธรรมมาภิบาลใน องค์กร หลักธรรมเพื่อพัฒนางาน พัฒนาคนและสังคม สันติวัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองดี ความร่วมมือกับประเทศ ต่างๆ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสำคัญของการจัดการฟาร์ม  หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ ในการการจัดการฟาร์ม (หลักว่าด้วยผลได้ลดน้อยถอยลง กฎว่าด้วยค่าเสียโอกาส หลักว่าด้วยการใช้ปปัจจัยการผลิตทดแทนกัน  ระยะเวลาการตัดสินใจในการลงทุนที่เหมาะสม  )  การจัดรูปแบบและการดําเนินงานฟาร์ม          การวิเคราะห์และวางแผนการทําฟาร์ม  การวางแผนและการจัดทํางบประมาณฟาร์ม การวิเคราะห์สถานภาพทางด้านการเงินและการคลัง การบันทึกข้อมูลฟาร์ม  การวัดผลสําเร็จของฟาร์ม  การจัดการฟาร์มปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์และสัตว์น้ำ  การตัดสินใจและการดําเนินงานฟาร์มภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน